מגזין מוניציפל
 
 
 
   
 
 
 
קיבוצניקים למען החברה
הרשמה לקבלת מגזין מוניציפל
הדואר האדום של מגזין מוניציפל
פרסום ממוקד מטרה
 

דף הבית >  ניהול, כלכלה,בריאות, משפט וקהילה >  לאחר מאבק, דמי הסבסוד הושבו למשתכנים בהרחבה

 
 
לאחר מאבק, דמי הסבסוד הושבו למשתכנים בהרחבה

"דמי הסבסוד" עבור פיתוח תשתיות ציבוריות אשר ניתנים על ידי משרד הבינוי והשיכון, הפכו בשנים האחרונות לגולת הכותרת בהרחבות קהילתיות, שכן הם מגלמים בתוכם הטבה משמעותית הניתנת על ידי המדינה למשפחות צעירות המצטרפות להרחבות קהילתיות המגיעה אף לסכום של כ- 90,000 ₪ למגרש (תלוי באזור ובאופי הפיתוח ביישוב). 

מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

בהליך הבנייה של פרוייקט ההרחבה, נדרש היישוב לבצע תשתיות ציבוריות על מנת להכשיר את המתחמים של ההרחבות החדשות. לצורך מימון התשתיות הציבוריות נגבים מהמשתכנים החדשים כספי הפיתוח, כאשר בהתאם להחלטות 959 ו- 1180, הסכום הנגבה מהמשתכנים, נדרש אישור מקדים של אגף שיווק וכלכלה של מינהל מקרקעי ישראל, והגבייה של הכספים מהמשתכנים, הינה בהתאם לאישור זה בלבד.

על מנת לעודד אוכלוסיות להגיע ליישובים הממוקמים באזורים שהוגדרו כאזורי עדיפות לאומית, קו תפר וקו עימות, משתתף משרד השיכון בעלויות הפיתוח שאושרו על ידי המינהל ומעביר כספי סבסוד לידי המועצות האזוריות, המועברים ליישוב או ליזם המבצע את התשתיות הציבוריות. יצויין, כי משרד השיכון מסבסד פיתוח תשתיות ציבוריות גם בפרויקטים של בניה בתוך "שטח המחנה" בקיבוצים והדבר נדרש בדיקה מקדימה בטרם ההתקשרות של הבנים או החברים החדשים עם הקיבוץ.

בהתאם להוראות מינהל מקרקעי ישראל וההחלטות שלעיל, נקבע, כי יש לקזז את גובה כספי הסבסוד שאושרו על ידי משרד השיכון בגין כל מגרש, מהסכום שאושר על ידי המינהל לגבייה עבור תשתיות ציבוריות, כאשר מהמשתכנים יש לגבות רק את סכום ההפרש בין גובה הכספים שאושרו לפיתוח לבין סך הסבסוד בגין כל מגרש.

בימים אלה, מתנהלות מערכות במספר לא קטן של יישובים על השבת דמי הסבסוד אשר שולמו על ידי משרד השיכון לידי המועצה האזורית והועברו לקיבוץ או ליזם המבצע את פיתוח התשתיות בהרחבה, אך מנגד, לא קוזזו מהתשלום עבור פיתוח תשתיות ציבוריות אשר שולמו על ידי המשתכנים בעת ההתקשרות. כתוצאה מכך, נגרם למשתכנים נזק כלכלי רב, ומנגד, הגורם שקיבל את הכספים ולא העבירם למשתכנים, יצא נשכר על חשבון כספי המדינה.

במקרה האחרון אשר טופל על ידנו, יוצגו על ידי משרדנו עשרות משפחות של משתכנים אשר בעת ההתקשרות שילמו את דמי הפיתוח כפי שאושרו על ידי המינהל, מבלי שקוזזו מדמי הפיתוח דמי הסבסוד שאושרו על ידי משרד השיכון. בין יתר המחדלים, ראוי לציין, כי המגרשים בהרחבה שווקו בבניה מרוכזת בלבד, למרות העובדה כי לא ניתן אישור מקדים מהמינהל לשווק את המגרשים בבניה מרוכזת אלא בבניה עצמית בלבד.

העובדה כי נגבו מהמשתכנים כספים ביתר, הגיע לידיעתם רק לאחר שהם סיימו לבנות את ביתם, כלומר כשלוש שנים לאחר ההתקשרות עם הקיבוץ והיזם. לאחר שהתגלו הדברים, נערכה בדיקה במשרד השיכון וכן במינהל מקרקעי ישראל ובמועצה האזורית, ממנה עלה, כי לא נערך מכרז כדין לצורך בחירת הקבלן שביצע את התשתיות הציבוריות ועל כן משרד השיכון סרב להעביר את דמי הסבסוד אשר אושרו על ידו המגיעים לסכומים של עשרות אלפי שקלים לכל משפחה.

יובהר בעניין זה, כי בהתאם להוראות מינהל מקרקעי ישראל, די בכך שמשרד השיכון אישר את גובה דמי סבסוד לצורך הפיתוח בהרחבה, וגם אם הם לא הועברו בפועל לידי המועצה ו/או היישוב ו/או היזם, על מנת שהסכום שאושר יקוזז מדמי הפיתוח המשולמים על ידי המשתכנים!!!

לאחר מאבק ארוך שהתנהל מול היישוב והמועצה האזורית ומשרד השיכון, הושב למשתכנים החלק הארי של דמי הסבסוד, למרות שהיישוב טען כי דמי הסבסוד לא הועברו אליו בפועל. בימים אלה, מתנהלת מערכה במסגרתה דורשים המשתכנים השבה של יתרת דמי הסבסוד שאושרו על ידי משרד השיכון ועומדים על סך כולל של כ- 60,000 ₪ לכל מגרש.

המסקנה העולה מהדברים והואיל והמקרה שלעיל הינו רק דוגמא למקרים לא מעטים, הינה, כי המשתכן אשר מבקש לקבל זכויות במגרש בהרחבה קהילתית או חבר חדש המתקבל לפרוייקט בניה בתוך שטח המחנה, צריך לבדוק היטב את הזכויות המגיעות לו, בכדי שלא ייגרמו לו בסופו של יום עגמת נפש והפסדים ניכרים שלא לצורך.

הכותב מתמחה בייצוג משתכנים וחברים בהרחבות קהילתיות ובבניה בשטח המחנה בקיבוצים www.lieblaw.co.il